ЗВІТ керівника Радовельського дошкільного навчального закладу №20 «Струмок»

перед громадськістю за 2020-2021н.р.

Закінчився нелегкий навчальний рік і ми підводимо підсумки роботи колективу дошкільного навчального закладу.

Дошкільний навчальний заклад № 20 «Струмок» Олевської міської ради у своїй роботі керується

-КонституціяУкраїни

-Закон України «Про освіту»

-Закон України «Про дошкільну освіту»

-Базовий компонент дошкільної освіти

-Базова програма розвитку дітей дошкільного віку «Дитина»

-Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»

-Статут ДНЗ

-Положення про ДНЗ

-Декларація прав дитини

-Концепція про права дитини

-Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затв.Наказом МОН від16.06.2015 №641)

-Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів (затв.Наказом МОЗ від 24.03.2016 №234)

-Гранично допустиме навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах

Різних типів та форм власності( затв.наказом МОН України від 20.04.2015 №446)

-Постанова Головного державного санітарного лікаря України «Про затвердження тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби(COVID-19»(від21.05.2020№25).

-Лист МОН України «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти під час карантину»(від 23.04.2020№1/9-269).

-Лист МОН України «Щодо відновлення діяльності закладів дошкільної освіти» (від 22.05.2020№1/9-269).

-«Рекомендації щодо відновлення роботи закладів дошкільної освіти після COVID-19» (матеріали ЮНІСЕФ).

Засновником дошкільного навчального закладу є Олевська міська рада, яка здійснює його фінансування , матеріально-технічне забезпечення, харчування та медичне забезпечення.

ДНЗ №20 «Струмок» функціонує з серпня 1985 року.

Знаходиться за адресою:

с.Радовель, Житомирської області, вул.Київська ,3.

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. №178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно – технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

Завдання звітування:

1.Забезпечити прозорість, відкритість та демократичність управління навчальним закладом.

2.Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом

ЗДО ункціонує у типовому приміщенні, побудованому у 1985 році. Проектна потужність – 75 місць. Загальна площа ДНЗ складає 639,6 кв.м: 4 групових приміщень загальною площею 309 кв. м, кабінет завідувача має площу 10,1 м.кв, кабінет медичної сестри площею 12.9 кв.м., , харчоблок – 2,9 кв .м, музичний кабінет 9.4 кв.м.

Я, як завідувач, забезпечую:

· реалізацію державної політики в галузі освіти через педагогічні ради, загальні збори членів трудового колективу та батьківського комітету;

· дію від імені закладу, представляю його в усіх державних органах та інших органах, установах і організаціях, укладаю угоди з юридичними та фізичними особами;

· у межах своєї компетенції видаю накази, обов’язкові для виконання працівниками закладу;

· приймаю на роботу та звільняю з посади працівників закладу при потребі;

· контролюю організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

· забезпечую дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників, збереження майна закладу;

· відповідаю за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

· контролюю відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

· підтримую ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

· організовую різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють.

Кадрове забезпечення

1) Укомплектованість педагогічними кадрами(відповідно до штатного розпису).

Керуючись Законами України «Про освіту» ст. 58, «Про дошкільну освіту» ст. 30, Положенням про дошкільний навчальний заклад, власним Статутом, завідувач ДНЗ на посади педагогічних працівників приймаються особи, які мають відповідну вищу освіту, а саме, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, бакалавра, або молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України «Про освіту» - вищу або середню спеціальну освіту).

Дошкільний навчальний заклад укомплектований педагогічними кадрами: 1 завідувач, 7 вихователів, 1 музичний керівник, 2 асистенти вихователів Усього 11 педагогів. Порівняльний аналіз кількісного та якісного складу педагогічних працівників свідчить про стабільність колективу.

Освітній рівень педагогічних працівників

Методична робота з педагогічними кадрами у 2020-2021 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів.

-курси підвищення кваліфікації заплановано 2 педагоги –виконано

-атестація1 педагог-виконано

-самоосвіта 11педагогів-виконано

-участь у підготовці та проведенні методичних заходів11педагогів-виконано Для ефективного вирішення проблем навчання та виховання дітей педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні перспективні програми та методики.

Усі педагоги систематично працюють над вдосконаленням своєї фахової майстерності, відвідують постійно діючі семінари, упроваджують перспективний педагогічний досвід.

2) Укомплектованість ДНЗ обслуговуючим персоналом

Відповідно до штатного розпису заклад укомплектований обслуговуючим персоналом. У 2020/2021 навчальному році у ДНЗ працюють: 1 – сестра медична (має неповну вищу медичну освіту), завгосп - 1, помічник вихователя – 5, машиніст з прання та ремонту спецодягу - 1, костелянша , машиніст з прання білизни, робітник по обслуговуванню приміщення, кочегар, сторож, кухар, підсобний робітник,

3) Плинність кадрів за останні 3 роки

рік Всього педагогічних працівників на початок навчального року Прийнято протягом року Звільнено протягом року
2018 8 - -
2019 8 - -
2020 11 3 -

4) Атестація педагогічних працівників, медичного персоналу

Атестація педагогічних працівників здійснюється відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом МОН України від 06.10.2010 № 930 із змінами та доповненнями, затвердженими МОН України від 08.08.2013 № 1135. У закладі є наступні документи щодо організації та проведення атестації:

- Закони України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Типове положення про атестацію педагогічних працівників України, затверджене наказом МОН України від 06.10.2010 № 930 із змінами та доповненнями, затвердженими МОН України від 08.08.2013 № 1135;

- Особові справи педагогічних працівників, у яких зберігається 1 екземпляр атестаційного листа, характеристика на працівника, який атестується, копії свідоцтв про курсове підвищення кваліфікації;

- Книга наказів, у якій видаються накази «Про атестацію педагогічних працівників», «Про підсумки атестації педагогічних працівників»;

- Перспективні плани курсового підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників.

Атестація здійснюється комісією відділу освіти Олевської міської ради. Питання атестації розглядаються на зборах трудового колективу. Завідувач вивчає різні види роботи педагогів ДНЗ, які атестуються шляхом організації перегляду відкритих форм роботи (заняття, прогулянки, розваги, святкові ранки, ранкова гімнастика, інші форми роботи з дітьми), вивчення документації, оснащення робочого місця атестованого працівника. До складання характеристики, вивчення досвіду роботи педагогів, які атестуються, залучається голова профспілкового комітету ДНЗ.

Згідно з графіком педагогічні працівники проходять курси підвищення кваліфікації та підлягають атестації відповід­но до чинного Положення про атестацію педагогічних працівни­ків. Таким чином, простежується поступове підвищення кваліфі­кації педагогічних працівників ДНЗ.

Організаціяосвітнього процесу у ДНЗ

1) Нормативно-правове забезпечення діяльності ДНЗ

Статут Радовельського ДНЗ «Струмок» зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб 09.03.2021 р., реєстраційний номер № 1002961070005000543. Ідентифікаційний код 22052026. Правила внутрішнього трудового розпорядку затверджені наказом від 12.05.2017 Колективний договір №124 схвалений на загальних зборах трудового колективу 01.06.2018 року протокол №1, зареєстрований від 33.06.2018 № 8.

Головна мета діяльності ДНЗ №20 «Струмок»: забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового й духовного розвитку.

Режим перебування дітей не змінився. Заклад працює за 9-годинним режимом перебування дітей: з 8.30 до 17.30

2) Формування дитячого контингенту. Комплектування груп дошкільного закладу дітьми здійснюється відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 та власного Статуту (на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження дитини). Відрахування дітей з ДНЗ, переведення їх з однієї вікової групи до іншої, збереження місця в закладі здійснюється відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад.

Організація діяльності дошкільного навчального закладу в 2020-2021 навчальному році здійснювалась відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2020-2021 навчальному році. Для програмно- методичного забезпечення освітнього процесу педагоги керувались переліком навчальних видань, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2020-2021 навчальному році.

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» та виходячи з аналізу освітньої роботи за 2019-2020 навчальний рік, враховуючи досягнення і перспективи розвитку, нормативно-правові акти МОН України, методичні рекомендації МОНу з метою усунення недоліків, підвищення ефективності роботи, методична робота в закладі була спрямована у відповідності до домінуючих напрямків роботи з педагогами на розв’язання таких пріоритетних напрямків роботи педагогічного колективу закладу на 2020- 20201навчальний рік:

-Сучасні шляхи забезпечення і охоплення дітей різними формами

дошкільної освіти -Творчість, як засіб самовираження. Роль творчості у всебічному розвитку дитини.

-Організація освітнього процесу на принципах наступності між дошкільною та початковою ланками освіти в умовах реалізації Концепції «Нової української школи»

-Пріорітетний аспек роботи-збереження та зміцнення здоров’я.

Робота педагогічного колективу відзначається стабільністю та позитивною результативністю. Протягом року педагоги працювали над створенням в групах психологічно-комфортної атмосфери, зміцнювали розвивальне середовище груп в залежності від індивідуальних потреб, здібностей, вікових категорій дітей відповідно до вимог програм «Дитина» та «Впевнений старт».

Незважаючи на стан жорстких карантинних заходів, пов'язаних з«СOVID-19» педагоги закладу впроваджували дистанційні форми спілкування з батьками, застосовуючи мобільні додатки Viber, Faceвook. Дякуємо батькам, які стали союзниками у налагодженні дистанційного начання і підтримали педагогів у цьому незвичному освітньому процесі.

Свій професійний рівень педагоги ДНЗ підвищували, навчаючись на курсах підвищення кваліфікації при Житомирському ІППО у 2021 році в онлайн режимі, беручи участь в онлайн-вебінарах, -семінарах, -марафонах.

Щомісячно проводились консультації, педгодини, інші форми методичної роботи з кадрами, які впливали на підвищення кваліфікації та поглибленню знань та вмінь для практичної роботи з дітьми.

З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи навчально-виховний процес на виконання головних завдань, адміністрацією були сплановані та проведені протягом навчального року такі форми методичної роботи, а саме: засідання педагогічної ради «Завдання навчально-виховної роботи на 2020-2021 н.р.» (серпень), «Сучасні аспекти впровадження інклюзивної практики в умовах ЗДО» (листопад), «Разом до навчання через гру з ЛЕГО» (лютий), «Підсумки освітньо-виховної роботи за 2020-2021» (травень); методичне об’єднання вихователів та вчителів початкових класів (жовтень);майстер-клас з каліграфії «Каліграфічне письмо як вид мистецтва» (грудень); участь у проекті «Колядує Україна» та «Щедруємо,засіваємо,Україну прославляємо» (січень); участь у семінарі «Інклюзія. Організація та виховання» (лютий); методичне засідання щодо особливостей проведення моніторингу розвитку дітей (лютий); майстер-клас з плетіння «Ляльки-мотанки» березень)); методичне об’єднання вихователів та вчителів початкових класів «Готовність дитини до шкільного навчання»-березень; майстер-клас «Акторська майстерність татеатральна діяльність»квітень; методичне об’єднання «Розвиток дрібної моторики» -квітень; онлайн зустріч з Франко Німбріні-квітень; зустріч з психологом « Курс вікової психології розвитку дитини.Пізнай мене.»-квітень; зустріч з психологом обговорення книги В.Базарного «Дитя человеческое»-квітень; онлайн зустріч з Франко Німбріні «Про принцип виховання на основі філософії «Божественної комедії» Данте Аліг’єрі- квітень;

Протягом навчального року у закладі плідно працював гурток « Англійської мови», «Ліплення», «Чарівна палітра».

Методичний кабінет укомплектований дидактичними матеріалами, рекомендаціями, зразками планування, консультаціями для батьків та педагогічних працівників, сценаріями свят, серіями картин, таблицями, демонстраційними матеріалами.В період дистанційної роботи під час карантину педагогічними працівниками виготовлено нові дидактичні ігри, демонстраційно-ілюстративний матеріал, роздатковий матеріал в усіх групах для дітей різного віку, що сприяло поліпшенню навчально-виховного процесу в 2020-2021н.р.:

В усіх вікових групах розроблено перспективно-календарний план роботи на навчальний рік, у яких відображено роботу з дітьми з різних розділів освітньої діяльності.

В двох групах (молодшій ісередній) створено інклюзивні групи, що дають змогу охопити дошкільною освітою дітей з особливими освітніми потребами (аутизмом та синдромом Дауна). Асистенти вихователів, організовують та проводять заняття з малюками з ООП згідно Індивідуальної Програми розвитку, розробленої для кожної дитини. В 2020-2021н.р. на базі середньої групи створено інклюзивно-ресурсну кімнату для дітей з ООП, розроблено нове планування роботи з відповідною групою дітей, поновлено дидактичний матеріал.

Велика увага у роботі закладу приділялася наступності дошкільної та початкової освіти. Випускники нашого дошкільного закладу мають необхідну як загальну (фізичну, інтелектуальну, особистісно-вольову), так і спеціальну готовність (включаючи засвоєння предметних знань, умінь, навичок), підготовку до навчання в школі.

В дітей сформовані знання згідно вимог діючих програм. Діти активно спілкуються, товаришують, випробовують систему цінностей. Старші дошкільники мають свідоме ставлення до себе та своїх однолітків. Вміють радіти за свої успіхи та успіхи своїх товаришів.

В травні 2021 року у БТЛ «Радовель»було проведено психодіагностичне обстеження старших дошкільників практичним психологом Кравченко Людмилою з метою вивчення їх готовності до школи.

В результатівивчення психологічної готовності дошкільників ЗДО №20 «Струмок» до шкільного навчання ми отримали наступні результати, які представлені у таблиці:

Показники готовності дітей до шкільного навчання наступні:

Рівень готовності %
Високий 25,7
Достатній 56
Середній 18,3

Позитивні результати в роботі працівників у всіх підрозділах закладу упродовж 2020/2021 навчального року досягнуті завдяки спільній роботі з батьками вихованців: з батьківськими комітетами груп, з батьківським комітетом ЗДО. Співпраця з батьками здійснювалася через різноманітні форми роботи – батьківські збори, консультації та бесіди, анкетування. Батьки приймали участь в організації благоустрою території ДНЗ.

У кожній групі з початком навчального року було переоформлено батьківські куточки. У вайбері для кожної групи виставляєтьсяпостійно інформація. Консультації для батьків: «Як проходить процес адаптації дітей до ДНЗ», «Діти з особливими освітніми потребами в умовах карантину», «Вплив розвивального середовища на особистість дитини», «Казкотерапія», «Як виховувати добрі звички», «Безпека під час Новорічних свят», «Не натаскувати, а розвивати (до школи готуємо змалку)», «Як навчити дитину творчо мислити», «Як знайомити дітей з їхніми правами», «Безпека дітей вдома», «Дитяча агресія: причини», тощо.

В зв'язку з тим, що дошкільний навчальний заклад працював в умовах карантину та з дотриманням санітарних норм всі свята і розваги проводились без участі батьків, матеріали виступів дітей було опубліковано на сайті дошкільного закладу, сторінці в ФБ, в вайбері кожної групи.

Усі працівники закладу створюють достатні умови для організації життєдіяльності дітей молодшого та старшого дошкільного віку. Для забезпечення повноцінного фізичного розвитку дітей педагоги проводять фізкультурно-оздоровчу роботу, забезпечують достатню рухову активність дітей у повсякденному житті та під час занять з фізичного розвитку. Організовуючи фізкультурно-оздоровчу роботу, педагоги враховують стан здоров’я кожного вихованця, забезпечуючи диференційований та індивідуальний підхід. Після перенесених хвороб педагоги знижують дітям фізичні навантаження.

Фікультурно-оздоровча робота спрямована на використання вихователями таких форм, як ранкова гімнастика та гімнастика після денного сну, фізкультурні хвилинки, паузи, загартувальні процедури. Ранкова гімнастика проводиться щоденно відповідно до режиму дня (при сприятливих погодних умовах – на вулиці, у холодну пору – у групових приміщеннях). Після денного сну проводиться гімнастика пробудження, вправи для профілактики плоскостопості. Однак потребує покращення робота по загартуванню дітей, оскільки педагоги недостатньо використовують обливання рук, топтання по килимку, змоченому в солоному розчині, полоскання горла соляним розчином. В оздоровчий період проводиться загартування водою, повітрям, сонцем; педагоги застосовують ходіння дітьми босоніж по траві, вологому піску.

Організація харчування На виконання вимог Інструкції з харчування дітей в дошкільних навчальних закладах систематично аналізується стан виконання фактичних норм харчування дітей та показники фактичної вартості харчування, здійснюється контроль за якістю продуктів та їх кулінарною обробкою. Документація з питань харчування ведеться відповідно до встановлених вимог.

Організація харчування дітей у дошкільному навчальному закладі здійснювалась відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22 листопада 2004 р. № 1591, Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженого спільним наказом Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства освіти і науки України від 1 червня 2005 р. № 242/329, Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17 квітня 2006 р. № 298/227 ( зі змінами затвердженими наказом МОНУ та МОЗУ від 26.02.2013р. №202/165).

Відповідність стану харчоблоку та допоміжних приміщень відповідає санітарно-гігієнічним нормам.Система водопостачання на харчоблоці в робочому стані. Проточною гарячою та холодною водою харчоблок забезпечений. Технологічне обладнання (електроплити, електрожарова сковородаіз терморегулятором) в робочому стані. На харчоблоці створені умови для дотримання технології приготування страв. Холодильне обладнання: 2 холодильники, 3 морозильні камери, обладнані термометрами, в робочому стані.

На харчоблоці створені умови для забезпечення належного зберігання продуктів харчування та продовольчої сировини згідно з умовами виробника і дотримання товарного сусідства при зберіганні швидкопсувних харчових продуктів. Розроблюючим інвентарем (дошки, ножі) харчоблок забезпечений в достатній кількості, все промарковане. Для сирих та варених продуктів є дві промарковані м’ясорубки. Столовим та кухонним посудом харчоблок забезпечений в достатній кількості. На харчоблоці створені умови для дотримання правил миття посуду, інвентарю, обладнання, вивішена інструкція щодо правил миття. Миючими та дезінфікуючими засобами харчоблок забезпечений в достатній кількості. Є бачок з кришкою для зберігання харчових відходів. Комора для сипучих продуктів обладнана стелажами, санітарний стан задовільний. Усі продукти харчування та продовольча сировина отримується при наявності документів, що підтверджують їх безпечність та якість. У задовільному стані овочесховище. Спецодягом персонал забезпечений в достатній кількості.

Харчування дітей протягом навчального року відповідало встановленим грошовим нормам. Вартість харчування складала 32.00 гривень (для дітей до 3-х років) та 35.00 грн. (для дітей дошкільного віку) на одну дитину. Доплата на харчування дітей за рахунок бюджетних коштів складала 40%, та за рахунок батьківської плати 60%, окремо для пільгової категорії (багатодітна родина) - 50% від встановленого дітодня, пільгової категорії (батьки – учасники АТО, діти- інваліди) - безкоштовно.

Систематичний контроль за організацією харчування здійснює старша медична сестра. Харчоблок та групи в повній мірі забезпечені кухонним інвентарем, посудом, обладнанням. Завгосп своєчасно подає щомісячні та поточні заявки на продукти харчування відповідно до примірного двотижневого меню, затвердженого керівником дошкільного навчального закладу та погодженого з управлінням Держпродспоживслужби в Олевській ОТГ.Відповідно до примірного двотижневого меню та картотеки страв, затвердженої керівником дошкільного навчального закладу, спільно з кухарем та завгоспом щодня складається меню-розкладка на наступний день. До дошкільного навчального закладу приймали лише якісні продукти харчування і продовольчу сировину, за наявністю супровідних документів, які відповідали вимогам державних стандартів сертифіката якості, державні реєстри або висновок санітарно - гігієнічної експертизи, ветеринарні довідки. Медична сестра вчасно, за 30 хвилин до видачі їжі на групи, знімала пробу готових страв та робила запис про результати зняття кожної проби у Журналі бракеражу готової продукції. Кухар у присутності медичної сестри своєчасно відбирала добові проби. У дошкільному навчальному закладі видача готових страв на групи здійснювалась відповідно до графіка видачі їжі. Помічники вихователів дотримувались санітарних правил при отриманні їжі з харчоблоку: їжу отримували у промаркованому посуді з кришками, у спецодязі. Працівники харчоблоку готували смачні страви відповідно до картотеки страв, меню-розкладу, дотримуючись технологій приготування страв.В закладі згідно наказу Мінагрополітики України від 01.10.2012р. № 590 «Про затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)» створено робочу групу.

Підготовлено пакет офіційної документації з вимогами щодо безпеки та якості продукції. Проводиться регулярна робота по впровадженню відповідних форм документування, яка підтверджує функціонування системи НАССР. Затверджено функції робочої групи і робочий план з розподілом обов’язків між членами групи. Також робочою групою буде проводитись аналіз з безпеки і якості продукції, що готується на харчоблоці ДНЗ, ефективності системи НАССР.

Медико-профілактичної роботу у закладі здійснюють старша медична сестра. План роботи медичної служби на 2020-2021 н.р. виконаний в повному обсязі Належним чином була оформлена обов’язкова документація, своєчасно складалися плани роботи і звіти. Вчасно здійснювались антропометричні виміри в садових групах ДНЗ - щоквартально, в групах раннього віку - щомісячно, перевірка постави, огляд на педикульоз.

Матеріально-технічне забезпечення ДНЗ.

Дошкільний навчальний заклад має типову споруду.

На території закладу функціонує 4 ігрових майданчика, ізольовані один від одного, а також один спортивний майданчик. Їх оснащення відповідає санітарно-гігієнічним, педагогічним та естетичним нормам, травмобезпечне для дітей. На ігрових майданчиках є пісочниці з кришками, гойдалки, каруселі, столи, лави, драбини для лазіння, ігрові комплекси. Влітку планується провести поточний ремонт по фарбуванню спортивного обладнання та обладнання ігрових майданчиків.

Обладнання та оформлення спортивного майданчика забезпечують умови для проведення з дітьми ранкової гімнастики, фізкультурних занять, організації рухливих ігор, спортивних свят. На майданчику встановлено конструкції для лазіння, вкопані дуги, колода для ходьби.

Територія закладу добре озеленена. По периметру закладу висаджені дерева, розбито квітники. Квіти підбираються з урахуванням їх безперервного цвітіння у весняно-осінній періоди. Є куточок лісу, лугу, де вихователі організовують спостереження за рослинами. На території закладу виділено місце для висадки і догляду за городніми культурами.

Господарська зона знаходиться окремо від ігрових майданчиків, до неї облаштовано окремий в'їзд. Майданчик для сміттєзбірника забетоновано. Сміття вивозиться регулярно.

Приміщення групових, спальних, підтримується у належному санітарно-гігієнічному стані, обладнано відповідними меблями, технічними засобами навчання, роздатковим, дидактичним матеріалом. У всіх 4-х групах створені відповідні умови для проведення усіх режимних моментів. Складено розклад занять та режим дня відповідно до вимог Базового компонента, програми «Дитина». Ігрові зони в усіх вікових групах обладнані в достатній кількості навчальним та ігровим матеріалом.

Естетичне оформлення приміщень та упорядкованість надвірних споруд, території.

Будівля закладу обладнана централізованою системою водопостачання, в робочому стані локальна каналізація, яка викачується по мірі наповнення; має власну котельню на твердому паливі. Приміщення закладу, харчоблок, овочесховище, відповідають санітарним нормам. Щороку проводиться косметичний ремонт приміщень та надвірних споруд. Засновник забезпечує заклад необхідним обладнанням та інвентарем. Приміщення групових кімнат мають належний естетичний вигляд. Облік майна ведеться систематично, списання проводиться відповідно до чинного законодавства. Матеріально-технічне забезпечення закладу на достатньому рівні.

Станом на 01.05.2021 року за 2020-2021 н.р. проведено поточні ремонти (за потребою), поповнено матеріальну базу, а саме:

Назва обладнання, матеріалу Вартість
1. Електроплита 21893
2. Витяжка острівна 8367
3. Посуд 8140
4. Господарчі та будівельні матеріали 23460
5. Деззасоби 5586
6. Постіль дитяча 23175
Загальна сума 90621

Організація роботи з охорони праці в дошкільному навчальному закладі №20 проводиться відповідно до Закону України «Про охорону праці», «Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти», що визначають єдину систему організації роботи з охорони праці. На підставі нормативних документів адміністрація закладу планує заходи щодо охорони здоров’я учасників освітнього процесу за напрямками:охорона праці та безпека життєдіяльності; пожежна безпека; дитячий травматизм. З метою формування навичок здорового способу життя та запобігання порушень техніки безпеки працівниками закладу в річному плані роботи в розділі «Охорона життя і здоров’я дошкільників» плануються заходи щодо попередження дитячого травматизму в трьох напрямках: із працівниками ДНЗ; із вихованцями; з батьками. Щорічно на початку року видаються накази про закріплення відповідальних за:роботу з охорони праці; роботу з пожежної безпеки; роботу з попередження дитячого травматизму.

Адміністрацією, педагогічним колективом проводиться певна робота щодо створення безпечних умов життєдіяльності та профілактики травматизму учасників навчально-виховного процесу, 2 рази на рік з усіма працівниками проводиться інструктаж з безпеки життєдіяльності. Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» адміністрація закладу спільно з організаційним комітетом працювали над впровадженням державної політики в галузі охорони праці, яка базується на принципі пріоритету життя і здоров'я учасників освітнього процесу.

Організація догляду за дітьми відбувається під постійним контролем адміністрації та медичного персоналу. Регулярно проводилися інструктажі з техніки безпеки. Також, вихователями усіх вікових груп планувалася і проводилася робота з дітьми для формування навичок безпеки життєдіяльності. Під час організації та проведення Тижня безпеки (12.04.2021-16.04.2021) з дітками проведено цикл тематичних занять з метою розвитку безпеки життєдіяльності.Ще раз слід підкреслити, що саме створення належних умов для безпечного та комфортного перебування дітей у закладі, у спільній взаємодії батьків та працівників закладу, сприяло успішній результативності проведення навчально-виховної діяльності з дітьми, охороні та зміцненні здоров’я дітей, попередженню травмування дітей тощо.

Робота зі створення належних умов для праці педагогів та обслуговуючого персоналу у дошкільному закладі проводиться постійно та систематично. Керівництво закладу працює у постійному співробітництві з профспілковим комітетом, відповідно до колективного договору. Всім працівникам виплачена матеріальна допомога на оздоровлення відповідно до Колективного договору дошкільного навчального закладу №20 «Струмок» , Положення про преміювання працівників освіти (додаток№ 7 Колективного договору №166 від 10.12.2018р. ) всі працівники закладу премійовані в розмірі посадового окладу за сумлінне виконання посадових обов’язків.Щодо медичного огляду працівників, то згідно Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом МОН України 24.03.2016р. №234, зареєстрованого в Міністерстві юстицій України 14.04.2016р. за № 563/28693, кожен працівник закладу за планом два рази на рік проходить обовʼязковий безкоштовний медичний огляд.

Дякую за підтримку, допомогу і співпрацю! Спасибі за увагу!

Звіт керівника Радовельського закладу дошкільної освіти

(ясла-садок) №20 «Струмок»

Хлань Тетяна Петрівна

про роботу ЗДО за 2019-2020н.р.

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загально-освітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педколективом та громадськістю».

1. Загальні відомості про навчальний заклад:

Радовельський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №20 «Струмок» знаходиться у комунальній власності Радовельської сільської ради, розташований за адресою с.Радовель, вул.Київська3., являється юридичною особою (Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ( №12961060003000543 від 21.12.2012р.)

Заклад працює за 5денним режимом роботи з 9 год. робочим днем :

ЗДО №20 «Струмок» розрахований на - 75 дітей, 4 вікових групи. На початок навчального року наповнюваність нашого закладу становила 83дитини , але зважаючи на середню відвідуваність 60-65% щоденне навантаження було наближене до норми. Протягом 2019-2020 н.р. закладом було організовано роботу по обліку дітей с.Радовель, складені списки дітей по вулицях та проведена робота по охопленню дітей дошкільною освітою.

2. Кадрове забезпечення навчального закладу:

Керівництво закладом дошкільної освіти «Струмок» здійснює завідуваХлань Тетяна Петрівна.

Вихованням і розвитком дошкільників у нашому закладі займається злагоджений колектив 23 чоловіка, які люблять свою професію і віддані їй. Із них 8 педагогів.

Аналіз якісного складу педагогічних працівників:

Категорія педпрацівників Всього педпрацівн. Освіта
Середня спец. Вища
1 Завідуюча 1 1
2 Вихователі 6 4 2
3 Музичний керівник-1. 1 1
4 Практичний психолог-0,25ст. - -
5 Соціальний педагог-0,5ст. - -
Всього: 8 6 2

3. Навчально-виховна робота у навчальному закладі.

Освітній процес в дошкільному закладі ведеться за Програмою розвитку дитини «Українське дошкілля».Освітньо- виховна робота в ЗДО будується на основі особистісно- орієнтованого підходу до дітей , з урахуванням індивідуальних особливостей , здібностей, нахилів, інтересів. Належна увага приділялась завданню розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку засобами образотворчої діяльності та формуванню здоров’язберігаючої і мовленнєвої компетентності. В кожній віковій групі створена база щодо оснащення педагогічного процесу та розвивального середовища: є куточки з народознавства, підібрана методична та дитяча література, наочні матеріали, іграшки. У поточному навчальному році в закладі активізувалась робота спрямована на поповнення дидактичним матеріалом з сенсорного та мовленнєвого розвитку.

Фізкультурно - оздоровча робота в садку – це не тільки виховання швидкості, сили, міцності, а й спілкування, пізнання навколишнього світу. З цією метою в закладі проводяться розваги, спортивні конкурси на святкових ранках.Випадків захворюваності у 2019-2020 н.р. було – 89, . цей показник в порівнянні з минулим роком знизився на 25 випадків.У режимі дня роботи ЗДО передбачено різні види рухової активності, зокрема ранкова гімнастика, фізкультурні заняття, рухливі ігри, фізкультурні комплекси на прогулянці, що проводять відповідно до вікових та індивідуальних особливостей дітей. З вихованцями дошкільного закладу проводились екскурсії на стадіон , на ігровий майданчик. До бібліотеки,музею про що свідчать фотоматеріали.

Обстеження дітей старшого дошкільного віку проводилось відповідно до оцінювання рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку. Узагальнюючи результати вивчення, можна констатувати той факт, що робота педагогічного колективу забезпечила високі показники готовності дітей старшої групи до школи.

У системі проводилася робота з питання наступності у роботі дошкільного закладу з педагогами початкової школи ліцею. Протягом навчального року були організовані екскурсії дітей до ліцею на гурток робототехніки. Вихователями відстежувалася результативність навчання випускників закладу та адаптація до умов ліцею.Така робота сприяє позитивній адаптації старших дошкільників до школи. Адже у всіх нас , вихователів , вчителів та батьків одне спільне завдання – забезпечити успішний старт дитини у майбутнє життя. А майбутній учень НУШ – це теперішній вихованець закладу дошкільної освіти.

4. Медичне обслуговування.

Медичне обслуговування в дошкільному закладі передбачає надання дітям допомоги у збереженні здоров’я та профілактиці захворювань. Здійснюється огляд дітей лікарями – спеціалістами, про що свідчать записи у дитячих справах . Медична сестра закладу здійснює профілактичні заходи , контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дітей,дотриманням санітарно-гігієнічних правил.

Заклад 100% забезпечений медичними препаратами для невідкладної допомоги.

Випадків захворюваності у 2019-2020 н.р. було – 596, . цей показник в порівнянні з минулим роком знизився.

5. Матеріально-технічна база навчального закладу:

Фінансово – господарська діяльність дошкільного закладу - це складний і дуже відповідальний напрямок роботи.

Приміщення і територія ЗДО №20 оснащені необхідним інвентарем, перебувають у належному стані, поступово оновлюється і ремонтується обладнання, приміщення набувають естетичного, сучасного оформлення.

Станом на 30.08.2020р. з виділених коштів реалізовано :

- Господарські товари – 3855 грн.

- Ремонтні роботи –40129 грн.

.- Іграшки, канцелярські товари для дітей,

миючі засоби – були придбані за батьківські кошти.

Батьки старшої групи подарували дитячому садку іграшки.

Під час підготовки до навчального року виконано ряд робіт:

- Проведено поточний ремонт у всіх групових кімнатах, на кухні, в складських приміщеннях, котельні накрито овочесховище :

- Пофарбовано підлогу, панелі в групах,

паркан, ігрове обладнання на ігровому майданчику.

- Постелено лінолеум в санвузлі молодшої групи.

З вересня 2018р. кожного місяця на сайті Радовельського ЗДО №20 подається звіт про використання коштів.

Опалювальний період 2019-2020 н. року у нашому закладі пройшов досить комфортно та без перебоїв. Заготовлені заздалегідь дрова, злагоджена робота кочегарів забезпечили належний температурний режим у приміщеннях.

Всього було використано 200 ск.м. дров, станом на сьогодні залишилось 12.11м3., до початку опалювального періоду вже завезені дрова на наступний опалювальний сезон.

Важливе місце в організації роботи з охорони праці займає протипожежна безпека у дошкільному навчальному закладі. В наявності 2 вогнегасники. Протягом навчального року було проведено 2 «Тижня безпеки життєдіяльності», під час яких проведено навчання дітей правилам безпеки. Вихователі всіх груп мали змогу проаналізувати знання та навички дітей під час проведення бесід, підсумкових занять.

У звітному році травматизм серед дітей та працівників (на робочому місці) відсутній.

6. Організація харчування дітей у навчальному закладі.

Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування ведеться відповідно «Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» ( із змінами та доповненнями внесеними відповідно до наказу Міністерства освіти і науки молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров’я України від 26.02.2013 № 202 /165, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.03.13 за № 440/22972) та санітарно-гігієнічних вимог.

З 19 .12.2019р. вартість харчування однієї дитини становила:

-на дітей віком до 3-х років – 32грн.

-на дітей віком від 3-х років – 35 грн.

Аналіз стану харчування дітей в 2019-2020 н.р. показав, що норми харчування по саду виконано на 94%. Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування і зберігання їжі, за чим ведеться постійний контроль зі сторони керівництва закладу. Постачання продуктів здійснюють:

- Всі продукти – ПП Продцентр плюс м. Коростень

- Хліб та хлібо-булочні вироби – ТОВ « Білокоровичі-хліб»

Всі продукти, які надходять, якісні та з відповідною супровідною документацією.

Протягом навчального року в закладі харчувались діти пільгових категорій:

- 10 дітей з багатодітних родин ;

- 1 дітина , батьки яких є учасниками АТО;

Плановою перевіркою СЕС (у вигляді моніторингових досліджень) порушень у дотриманні санітарно-гігієнічних вимог не виявлено.

7. Робота з батьками та громадськістю у навчальному закладі.

Весь педагогічний колектив, обслуговуючий персонал та батьки залучаються до роботи закладу. У закладі дошкільної освіти в кожній групі створений батьківський комітет, який є активним учасником навчально – виховного процесу.

Всі заходи проходять за участю батьків, як культурно - масові, так і навчально - виховні. Наші батьки активно сприяють участі наших вихованців у сільських заходах, як в плані виготовлення костюмів так і безпосередньо своєю присутністю , батьки кожної групи долучились до організації виставок, фотовиставок, є активними учасниками розваг.

На базі закладу постійно діє консультаційний центр для батьків або осіб, які їх заміняють та консультативний центр ,де свої консультації надають практичний психолог, старша медична сестра, вихователі. Крім цього, здійснюється соціально-педагогічний патронат дітей, які не відвідують дошкільний заклад.

Наш заклад співпрацює із організаціями та підприємствами нашого села :

Від щирого серця хочу подякувати всьому колективу дошкільного закладу за результативну роботу протягом року та за якісну підготовку до нового начального року.

А батькам вдячна за розуміння, за допомогу, за активність і головне – за гарних дітей.

Кiлькiсть переглядiв: 138

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.